skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Science Of The Total Environment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DDT and human health

Beard, John

Science of the Total Environment, The, Feb 15, 2006, Vol.355(1-3), p.78(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry examinations and health disorder evaluation of Taiwanese living near incinerators and with low serum PCDD/Fs levels.(Report)

Chen, Hsiu - Ling ; Su, Huey - Jen ; Guo, Yue - Liang ; Liao, Pao - Chi ; Hung, Chung - Feng ; Lee, Ching - Chang

Science of the Total Environment, The, August 1, 2006, Vol.366(2-3), p.538(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liao, Pao-Chi
  2. Guo, Yl
  3. Chen, Hsiu - Ling
  4. Lee, Cc
  5. Guo, Yue-Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...