skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lamb, Dane xóa Nhan đề tạp chí: Science Of The Total Environment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium solubility and bioavailability in soils amended with acidic and neutral biochar

Qi, Fangjie ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Yan, Yubo ; Ok, Yong Sik ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Choppala, Girish

Science of the Total Environment, 01 January 2018, Vol.610-611, pp.1457-1466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrogenic carbon in Australian soils

Qi, Fangjie ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Dong, Zhaomin ; Yan, Yubo ; Lamb, Dane ; Bucheli, Thomas D ; Choppala, Girish ; Duan, Luchun ; Semple, Kirk T

Science of the Total Environment, 15 May 2017, Vol.586, pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.02.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yan, Yubo
  2. Yan, Y.
  3. Lamb, Dane
  4. Lamb, D
  5. Bolan, Ns

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...