skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Science Of Computer Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface to the special issue on Software Support for User Interface Description Languages (UIDL 2011)

López-Jaquero, Víctor ; Vanderdonckt, Jean

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching UsiXML language to support awareness requirements

Figueroa-Martinez, Jose ; López-Jaquero, Víctor ; Gutiérrez Vela, Francisco Luis ; González, Pascual

Science of Computer Programming, 1 November 2013, Vol.78(11), pp.2259-2267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.09.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Preface to the special issue on Software Support for User Interface Description Languages (UIDL 2011)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface to the special issue on Software Support for User Interface Description Languages (UIDL 2011)

López-Jaquero, Víctor ; Vanderdonckt, Jean

Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

4
Enriching UsiXML language to support awareness requirements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching UsiXML language to support awareness requirements

Figueroa-Martinez, Jose ; López-Jaquero, Víctor ; Gutiérrez Vela, Francisco Luis ; González, Pascual

Science of Computer Programming, 11/2013, Vol.78(11), pp.2259-2267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2012.09.020

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...