skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Science China Information Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于问题特征的需求工程问题难度分析
Feature based problem hardness understanding for requirements engineering

Ren, Zhilei ; Jiang, He ; Xuan, Jifeng ; Zhang, Shuwei ; Luo, Zhongxuan

Science China Information Sciences, 2017, Vol.60(3), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-016-0089-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xuan, J.
  2. Luo, Zhongxuan
  3. Jiang, He
  4. Jiang, H.
  5. Luo, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...