skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Russell, C. T. xóa Nhan đề tạp chí: Science (New York, N.Y.) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic reconnection in the near Venusian magnetotail.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhang, T. L. ; Lu, Q. M. ; Baumjohann, W. ; Russell, C. T. ; Fedorov, A. ; Barabash, S. ; Coates, A. J. ; Du, A. M. ; Cao, J. B. ; Nakamura, R. ; Teh, W. L. ; Wang, R. S. ; Dou, X. K. ; Wang, S. ; Glassmeier, K. H. ; Auster, H. U. ; Balikhin, M.

Science, May 4, 2012, Vol.336(6081), p.567(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The violent collisional history of asteroid 4 Vesta.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Marchi, S. ; Mcsween, H. Y. ; O'brien, D. P. ; Schenk, P. ; De Sanctis, M. C. ; Gaskell, R. ; Jaumann, R. ; Mottola, S. ; Preusker, F. ; Raymond, C. A. ; Roatsch, T. ; Russell, C. T.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.690(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic characterization of mineralogy and its diversity across Vesta.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

De Sanctis, M. C. ; Ammannito, E. ; Capria, M. T. ; Tosi, F. ; Capaccioni, F. ; Zambon, F. ; Carraro, F. ; Fonte, S. ; Frigeri, A. ; Jaumann, R. ; Magni, G. ; Marchi, S. ; Mccord, T. B. ; Mcfadden, L. A. ; Mcsween, H. Y. ; Mittlefehldt, D. W. ; Nathues, A. ; Palomba, E. ; Pieters, C. M. ; Raymond, C. A. ; Russell, C. T. ; Toplis, M. J. ; Turrini, D.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.697(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dawn at Vesta: testing the protoplanetary paradigm.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Russell, C. T. ; Raymond, C. A. ; Coradini, A. ; Mcsween, H. Y. ; Zuber, M. T. ; Nathues, A. ; De Sanctis, M. C. ; Jaumann, R. ; Konopliv, A. S. ; Preusker, F. ; Asmar, S. W. ; Park, R. S. ; Gaskell, R. ; Keller, H. U. ; Mottola, S. ; Roatsch, T. ; Scully, J. E. C. ; Smith, D. E. ; Tricarico, P. ; Toplis, M. J. ; Christensen, U. R. ; Feldman, W. C. ; Lawrence, D. J. ; Mccoy, T. J. ; Prettyman, T. H. ; Reedy, R. C. ; Sykes, M. E. ; Titus, T. N.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.684(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitted terrain on Vesta and implications for the presence of volatiles.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Denevi, B. W. ; Blewett, D. T. ; Buczkowski, D. L. ; Capaccioni, F. ; Capria, M. T. ; De Sanctis, M. C. ; Garry, W. B. ; Gaskell, R. W. ; Corre, L. Le ; Li, J. - Y. ; Marchi, S. ; Mccoy, T. J. ; Nathues, A. ; O'brien, D. P. ; Petro, N. E. ; Pieters, C. M. ; Preusker, F. ; Raymond, C. A. ; Reddy, V. ; Russell, C. T. ; Schenk, P. ; Sculty, J. E. C. ; Sunshine, J. M. ; Tosi, F. ; Williams, D. A. ; Wyrick, D.

Science, Oct 12, 2012, Vol.338(6104), p.246(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental mapping by dawn reveals exogenic H in Vesta's regolith.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Prettyman, Thomas H. ; Mittlefehldt, David W. ; Yamashita, Naoyuki ; Lawrence, David J. ; Beck, Andrew W. ; Feldman, William C. ; Mccoy, Timothy J. ; Mcsween, Harry Y. ; Toplis, Michael J. ; Titus, Timothy N. ; Tricarico, Pasquale ; Reedy, Robert C. ; Hendricks, John S. ; Forni, Olivier ; Corre, Lucille Le ; Li, Jian - Yang ; Mizzon, Hugau ; Reddy, Vishnu ; Raymond, Carol A. ; Russell, Christopher T.

Science, Oct 12, 2012, Vol.338(6104), p.242(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tail reconnection triggering substorm onset.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Angelopoulos, Vassilis ; Mcfadden, James P. ; Larson, Davin ; Carlson, Charles W. ; Mende, Stephen B. ; Frey, Harald ; Phan, Tai ; Sibeck, David G. ; Glassmeier, Karl - Heinz ; Auster, Uli ; Donovan, Eric ; Mann, Ian R. ; Rae, I. Jonathan ; Russell, Christopher T. ; Runov, Andrei ; Zhou, Xu - Zhi ; Kepko, Larry

Science, August 15, 2008, Vol.321(5891), p.931(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Russell, C. T.
  2. Russell, CT
  3. Russell, Christopher T.
  4. Raymond, C. A.
  5. De Sanctis, MC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...