skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Science & Sports xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of short term creatine supplementation and resistance exercises on resting hormonal and cardiovascular responses

Arazi, H ; Rahmaninia, F ; Hosseini, K ; Asadi, A

Science & Sports, April 2015, Vol.30(2), pp.105-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0765-1597 ; DOI: 10.1016/j.scispo.2014.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rahmaninia, F
  2. Asadi, A
  3. F. Rahmaninia
  4. A. Asadi
  5. K. Hosseini

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...