skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyscalculia: From Brain to Education

Butterworth, Brian ; Varma, Sashank ; Laurillard, Diana

Science, 27 May 2011, Vol.332(6033), pp.1049-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Are the Limits of Conventional Computing

Seife, Charles

Science, 01 July 2005, Vol.309(5731), pp.96-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Catch a Cheating Computer

Cipra, Barry

Science, 01 June 1990, Vol.248(4959), pp.1079-1080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing Has Changed Biology: Biology Education Must Catch Up

Pevzner, Pavel ; Shamir, Ron

Science, 31 July 2009, Vol.325(5940), pp.541-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1173876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Number Theory Got the Best of the Pentium Chip

Cipra, Barry

Science, 13 January 1995, Vol.267(5195), pp.175-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematicians Recognize Major Discoveries

Kolata, Gina

Science, 15 August 1986, Vol.233(4765), pp.722-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and the Origin of Numerical Concepts

Gelman, Rochel ; Gallistel, C. R.

Science, 15 October 2004, Vol.306(5695), pp.441-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quantum Adiabatic Evolution Algorithm Applied to Random Instances of an NP-Complete Problem

Farhi, Edward ; Goldstone, Jeffrey ; Gutmann, Sam ; Lapan, Joshua ; Lundgren, Andrew ; Preda, Daniel

Science, 20 April 2001, Vol.292(5516), pp.472-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation Beyond the Turing Limit

Siegelmann, Hava T.

Science, 28 April 1995, Vol.268(5210), pp.545-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple Systems That Exhibit Self-Directed Replication

Reggia, James A. ; Armentrout, Steven L. ; Chou, Hui-Hsien ; Peng, Yun

Science, 26 February 1993, Vol.259(5099), pp.1282-1287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAP Kinase Phosphatase as a Locus of Flexibility in a Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Network

Bhalla, Upinder S. ; Ram, Prahlad T. ; Iyengar, Ravi

Science, 09 August 2002, Vol.297(5583), pp.1018-1023 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NSF Rethinks Its Digital Library

Mervis, Jeffrey

Science, 2 January 2009, Vol.323(5910), pp.54-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Near-Optimum Parallel Planarization Algorithm

Takefuji, Yoshiyasu ; Lee, Kuo-Chun

Science, 15 September 1989, Vol.245(4923), pp.1221-1223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Way to Forecast Next Season's Climate

Kerr, Richard A.

Science, 07 April 1989, Vol.244(4900), pp.30-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Vision

Aloimonos, Yiannis ; Rosenfeld, Azriel

Science, 13 September 1991, Vol.253(5025), pp.1249-1254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postdoctoral Patterns, Career Advancement, and Problems

Nerad, Maresi ; Cerny, Joseph

Science, 03 September 1999, Vol.285(5433), pp.1533-1535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Number Breakdown

Cipra, Barry

Science, 29 June 1990, Vol.248(4963), pp.1608-1608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Breaking of a Mathematical Curse

Cipra, Barry A.

Science, 11 January 1991, Vol.251(4990), pp.165-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Transforms

Bracewell, R. N.

Science, 11 May 1990, Vol.248(4956), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Codes Straighten Up-and Get to Work

Cipra, Barry

Science, 29 October 1993, Vol.262(5134), pp.658-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (4)
 2. 1977đến1988  (10)
 3. 1989đến1992  (18)
 4. 1993đến2000  (13)
 5. Sau 2000  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. arXiv.org  (1)
 2. Science (Washington)  (29)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cipra, Barry
 2. Cipra, B.
 3. Kolata, Gina
 4. Cipra, Barry A.
 5. Kolata, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...