skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Fingerprint of Phase-Incoherent Superconductivity in the Cuprate Pseudogap State

Lee, Jhinhwan ; Fujita, K ; Schmidt, A ; Eisaki, H ; Uchida, S ; Davis, J; Davis, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 19, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1176369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coherent Phonon Heat Conduction in Superlattice

Luckyanova, M ; Garg, J ; Esfarjani, Keivan ; Jandl, A ; Bulsara, M T ; Schmidt, A J ; Minnich, Austin J. ; Chen, S ; Dresselhaus, M S ; Ren, Z. F. ; Fitzgerald, E A ; Chen, Gang

Science, 2012, Vol.338(6109) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1225549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Schmidt, A. R. ; Dorfelt, H. ; Perrichot, V.

Science, 12/14/2007, Vol.318(5857), pp.1743-1743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1149947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of Zebrafish Early Embryonic Development by Scanned Light Sheet Microscopy

Keller, P. J. ; Schmidt, A. D. ; Wittbrodt, J. ; Stelzer, E. H.K.

Science, 11/14/2008, Vol.322(5904), pp.1065-1069 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1162493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
McsB Is a Protein Arginine Kinase That Phosphorylates and Inhibits the Heat-Shock Regulator CtsR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McsB Is a Protein Arginine Kinase That Phosphorylates and Inhibits the Heat-Shock Regulator CtsR

Fuhrmann, J. ; Schmidt, A. ; Spiess, S. ; Lehner, A. ; Turgay, K. ; Mechtler, K. ; Charpentier, E. ; Clausen, T.

Science, 06/05/2009, Vol.324(5932), pp.1323-1327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1170088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Catalytic Core of a Membrane-Associated Eukaryotic Polyphosphate Polymerase
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic Core of a Membrane-Associated Eukaryotic Polyphosphate Polymerase

Hothorn, M. ; Neumann, H. ; Lenherr, E. D. ; Wehner, M. ; Rybin, V. ; Hassa, P. O. ; Uttenweiler, A. ; Reinhardt, M. ; Schmidt, A. ; Seiler, J. ; Ladurner, A. G. ; Herrmann, C. ; Scheffzek, K. ; Mayer, A.

Science, 04/24/2009, Vol.324(5926), pp.513-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1168120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Intrinsic Bond-Centered Electronic Glass with Unidirectional Domains in Underdoped Cuprates

Kohsaka, Y ; Taylor, C ; Fujita, K ; Schmidt, A ; Lupien, C ; Hanaguri, T ; Azuma, M ; Takano, M ; Eisaki, H ; Takagi, H ; Uchida, S ; Davis, J; Davis, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 12, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1138584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interleukin-1 costimulatory activity on the interleukin-2 promoter via AP-1

Muegge, K ; Williams, T M ; Kant, J ; Karin, M ; Chiu, R ; Schmidt, A ; Siebenlist, U ; Young, H A ; Durum, S K

Science (New York, N.Y.), 13 October 1989, Vol.246(4927), pp.249-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 2799385 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.
  2. Davis, J. C.
  3. Uchida, S
  4. Fujita, K
  5. Eisaki, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...