skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure creep of serpentine, interseismic deformation, and initiation of subduction

Hilairet, Nadege ; Reynard, Bruno ; Wang, Yanbin ; Daniel, Isabelle ; Merkel, Sebastien ; Nishiyama, Norimasa ; Petitgirard, Sylvain

Science (New York, N.Y.), 21 December 2007, Vol.318(5858), pp.1910-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18096804 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The postpinel phase boundary in Mg2SiO4 determined by in situ X-ray diffraction

Irifune, Tetsuo ; Nishiyama, Norimasa ; Kuroda, Koji ; Inoue, Toru ; Isshiki, Maiko ; Utsumi, Wataru ; Funakoshi, Ken - Ichi ; Urakawa, Satoru ; Uchida, Takeyuki ; Katsura, Tomoo ; Ohtaka, Osamu

Science, March 13, 1998, Vol.270(5357), p.1698(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishiyama, Norimasa
  2. Nishiyama, N.
  3. Isshiki, Maiko
  4. Utsumi, Wataru
  5. Reynard, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...