skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-Photon Switching and Entanglement of Solid-State Qubits in an Integrated Nanophotonic System

Sipahigil, Alp ; Evans, Ruffin ; Sukachev, Denis ; Burek, Michael ; Borregaard, Johannes ; Bhaskar, Mihir ; Nguyen, Christian ; Pacheco, Jose ; Atikian, Haig ; Meuwly, Charles ; Camacho, Ryan ; Jelezko, Fedor ; Bielejec, Edward ; Park, Hongkun ; Lončar, Marko ; Lukin, Mikhail; Lukin, Mikhail (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 18, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.aah6875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducing interactions between quantum emitters.(QUANTUM OPTICS)

Osborne, Ian S.;

Science, Nov 9, 2018, Vol.362(6415), p.651(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entangling macroscopic diamonds at room temperature.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lee, K. C. ; Sprague, M. R. ; Sussman, B. J. ; Nunn, J. ; Langford, N. K. ; Jin, X. - M. ; Champion, T. ; Michelberger, P. ; Reim, K. F. ; England, D. ; Jaksch, D. ; Walmsley, I. A.

Science, Dec 2, 2011, Vol.334(6060), p.1253(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spin-light coherence for single-spin measurement and control in diamond.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Buckley, B. B. ; Fuchs, G. D. ; Bassett, L. C. ; Awschalom, D. D.

Science, Nov 26, 2010, Vol.330(6008), p.1212(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Start of the Wilson cycle at 3 Ga shown by diamonds from subcontinental mantle.(REPORTS)(Author abstract)

Shirey, Steven B. ; Richardson, Stephen H.

Science, July 22, 2011, Vol.333(6041), p.434(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photon-mediated interactions between quantum emitters in a diamond nanocavity.(QUANTUM OPTICS)

Evans, R.E. ; Bhaskar, M.K. ; Sukachev, D.D. ; Nguyen, C.T. ; Sipahigil, A. ; Burek, M.J. ; Machielse, B. ; Zhang, G.H. ; Zibrov, A.S. ; Bielejec, E. ; Park, H. ; Loncar, M. ; Lukin, M.D.

Science, Nov 9, 2018, Vol.362(6415), p.662(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.aau4691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mechanism of diamond nucleation from energetic species. (Reports)

Lifshitz, Y. ; Kohler, Th. ; Frauenheim, Th. ; Guzmann, I. ; Hoffman, A. ; Zhang, R. Q. ; Zhou, X. T. ; Lee, S. T.

Science, August 30, 2002, Vol.297(5586), p.1531(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep Diamond Mysteries

Mccammon, Catherine

Science, August 3, 2001, Vol.293(5531), p.813 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength of diamond

Weidner, Donald J. ; Wang, Yanbin ; Vaughan, Michael T.

Science, Oct 21, 1994, Vol.266(5184), p.419(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A reduction-pyrolysis-catalysis synthesis of diamond

Yadong Li ; Yitai Qian ; Hongwei Liao ; Yi Ding ; Li Yang ; Cunyi Xu ; Fangqing Li ; Guien Zhou

Science, July 10, 1998, Vol.281(5374), p.246(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-Field Electron Emission from Undoped Nanostructured Diamond

Zhu, W. ; Kochanski, G. P. ; Jin, S.

Science, Nov 20, 1998, Vol.282(5393), p.1471(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultralarge elastic deformation of nanoscale diamond.(MATERIALS SCIENCE)(Report)(Author abstract)

Banerjee, Amit ; Bernoulli, Daniel ; Zhang, Hongti ; Yuen, Muk-Fung ; Liu, Jiabin ; Dong, Jichen ; Ding, Feng ; Lu, Jian ; Dao, Ming ; Zhang, Wenjun ; Lu, Yang ; Suresh, Subra

Science, April 20, 2018, Vol.360(6386), p.300(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.aar4165

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unified continental thickness from seismology and diamonds suggests a melt-defined plate.(GEOPHYSICS)(Report)(Author abstract)

Tharimena, Saikiran ; Rychert, Catherine ; Harmon, Nicholas

Science, August 11, 2017, Vol.357(6351), p.580(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.aal0741

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling up solid-state quantum photonics: Radiative coupling creates an entangled state between two silicon vacancies in diamond.(QUANTUM OPTICS)

Lodahl, Peter

Science, Nov 9, 2018, Vol.362(6415), p.646(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.aav3076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and structure of higher diamondoids, nanometer-sized diamond molecules. (Reports)

Dahl, J. E. ; Liu, S. G. ; Carlson, R. M. K.

Science, Jan 3, 2003, Vol.299(5603), p.96(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new type of meteoritic diamond in the enstatite chondrite Abee

Russell, S. S. ; Pillinger, C. T. ; Arden, J. W. ; Lee, M. R. ; Ott, U.

Science, April 10, 1992, Vol.256(5054), p.206(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bits of lower mantle found in Brazilian diamonds

Kerr, Richard A.

Science, Sept 10, 1993, Vol.261(5127), p.1391(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Proterozoic ultrahigh pressure metamorphism: evidence from microdiamonds.(Reports)

Cartigny, Pierre ; Chinn, Ingrid ; Viljoen, K. S. ; Robinson, Derek

Science, May 7, 2004, Vol.304(5672), p.853(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coherent dynamics of coupled electron and nuclear spin qubits in diamond.(REPORTS)

Childress, L. ; Dutt, M. V. Gurudev ; Taylor, J. M. ; Zibrov, A. S. ; Jelezko, F. ; Wrachtrup, J. ; Hemmer, P. R. ; Lukin, M. D.

Science, Oct 13, 2006, Vol.314(5797), p.281(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large gem diamonds from metallic liquid in Earth's deep mantle.(GEOCHEMISTRY)(Author abstract)

Smith, Evan M. ; Shirey, Steven B. ; Nestola, Fabrizio ; Bullock, Emma S. ; Wang, Jianhua ; Richardson, Stephen H. ; Wang, Wuyi

Science, Dec 16, 2016, Vol.354(6318), p.1403(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science1303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (20)
 2. 1989đến1994  (26)
 3. 1995đến2001  (12)
 4. 2002đến2009  (17)
 5. Sau 2009  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jelezko, F
 2. Pillinger, C. T.
 3. Lee, M. R.
 4. Richardson, Stephen H.
 5. Jelezko, Fedor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...