skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and diplomacy

Colglazier, E William

Science (New York, N.Y.), 17 February 2012, Vol.335(6070), pp.775 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22344412 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1220355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace through vaccine diplomacy

Hotez, Peter J

Science (New York, N.Y.), 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1301 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20223952 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1189028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Peace through Vaccine Diplomacy

Hotez, Peter J.

Science, 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1301-1301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1189028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science diplomacy with Cuba

Fink, Gerald R ; Leshner, Alan I ; Turekian, Vaughan C

Science (New York, N.Y.), 06 June 2014, Vol.344(6188), pp.1065 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 24904126 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1256312

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDITORIAL: Science and Diplomacy

Colglazier, E. William

Science, 17 February 2012, Vol.335(6070), pp.775-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arctic Science Agreement propels science diplomacy

Berkman, Paul Arthur ; Kullerud, Lars ; Pope, Allen ; Vylegzhanin, Alexander N ; Young, Oran R

Science (New York, N.Y.), 03 November 2017, Vol.358(6363), pp.596-598 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 29097538 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aaq0890

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science diplomacy and beyond

Sher, Gerson S

Science (New York, N.Y.), 08 August 2014, Vol.345(6197), pp.631 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 25104374 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.345.6197.631-a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCIENCE DIPLOMACY. Reboot Gitmo for U.S.-Cuba research diplomacy

Roman, Joe ; Kraska, James

Science (New York, N.Y.), 18 March 2016, Vol.351(6279), pp.1258-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 26989232 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aad4247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continue U.S.-Cuban science diplomacy

Mckinney, Larry

Science (New York, N.Y.), 22 December 2017, Vol.358(6370), pp.1549 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 29269470 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aar7724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino physics for Korean diplomacy

Carr, Rachel ; Coleman, Jonathon ; Gratta, Giorgio ; Heeger, Karsten ; Huber, Patrick ; Hor, Yuenkeung ; Kawasaki, Takeo ; Kim, Soo-Bong ; Kim, Yeongduk ; Learned, John ; Lindner, Manfred ; Nakajima, Kyohei ; Seo, Seon-Hee ; Suekane, Fumihiko ; Vacheret, Antonin ; Wang, Wei ; Zhan, Liang

Science (New York, N.Y.), 09 November 2018, Vol.362(6415), pp.649-650 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 30409877 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aav8136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Neutrino physics for Korean diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino physics for Korean diplomacy

Carr, Rachel ; Coleman, Jonathon ; Gratta, Giorgio ; Heeger, Karsten ; Huber, Patrick ; Hor, Yuenkeung ; Kawasaki, Takeo ; Kim, Soo-Bong ; Kim, Yeongduk ; Learned, John ; Lindner, Manfred ; Nakajima, Kyohei ; Seo, Seon-Hee ; Suekane, Fumihiko ; Vacheret, Antonin ; Wang, Wei ; Zhan, Liang; Sills, Jennifer

Science, 11/09/2018, Vol.362(6415), pp.649.2-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aav8136

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea. New tuberculosis lab hailed as breakthrough in health diplomacy

Stone, Richard

Science (New York, N.Y.), 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1312-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20223956 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.327.5971.1312-b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Release of three Americans by North Korea bolsters hopes for academic diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release of three Americans by North Korea bolsters hopes for academic diplomacy

Normile, Dennis

Science, 05/10/2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aau1324

Toàn văn không sẵn có

14
Shuttle Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shuttle Diplomacy

Holden, Constance;

Science, 10/11/2002, Vol.298(5592), pp.359a-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.298.5592.359a

Toàn văn sẵn có

15
Sununu Diplomacy?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sununu Diplomacy?

Lane, S. M.

Science, 01/04/1991, pp.1475-1475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1475-d

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroscientists learn lesson in diplomacy.(Scientific Meetings)(Brief Article)

Kaiser, Jocelyn

Science, July 9, 2004, Vol.305(5681), p.162(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building libraries--and partnerships--in the Middle East.(Diplomacy)

Lempinen, Edward W.

Science, May 25, 2007, Vol.316(5828), p.1141(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese fellowship winners headed to San Francisco.(SCIENCE DIPLOMACY)

Ham, Becky

Science, Dec 22, 2006, Vol.314(5807), p.1891(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi virtual science library brings data--and hope--to the war zone.(SCIENCE DIPLOMACY)

Lempinen, Edward W.

Science, May 26, 2006, Vol.312(5777), p.1154(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian chemist receives a visa and an apology.(SCIENCE AND DIPLOMACY)(Goverdhan Mehta)

Bagla, Pallava

Science, March 3, 2006, Vol.311(5765), p.1229(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (153)
 2. Toàn văn trực tuyến (142)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (11)
 2. 1982đến1991  (41)
 3. 1992đến2000  (26)
 4. 2001đến2010  (64)
 5. Sau 2010  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (143)
 2. Bình xét khoa học  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stone, Richard
 2. Stone, R.
 3. Smith, R. Jeffrey
 4. Carey, William D.
 5. Lempinen, Edward W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...