skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Nhan đề tạp chí: Schole xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aristides Quintilianus. De Musica, II 1–5. Introduction, Russian translation and notes

Nadezhda Lyamkina

SCHOLE, 01 January 2012, Vol.6(1), pp.144-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4328 ; E-ISSN: 1995-4336

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theophrastus on Music

Eugene Afonasin

SCHOLE, 01 January 2012, Vol.6(1), pp.111-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4328 ; E-ISSN: 1995-4336

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ptolemaen Musica. Introduction, Russian translation and notes

Lyudmila V. Alexandrova

SCHOLE, 01 January 2012, Vol.6(1), pp.157-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-4328 ; E-ISSN: 1995-4336

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...