skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kircher, Tilo xóa Nhan đề tạp chí: Schizophrenia bulletin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superior Temporal Sulcus Disconnectivity During Processing of Metaphoric Gestures in Schizophrenia

Straube, Benjamin ; Green, Antonia ; Sass, Katharina ; Kircher, Tilo

Schizophrenia Bulletin, 2014, Vol. 40(4), pp.936-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0586-7614 ; E-ISSN: 1745-1701 ; DOI: 10.1093/schbul/sbt110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sass, Katharina
  2. Straube, B
  3. Green, Antonia
  4. Kircher, T.
  5. Kircher, Tilo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...