skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Chủ đề: Novel xóa Nhan đề tạp chí: Scandinavian Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporations, crime, and gender construction in Stieg Larsson's The Girl with the Dragon Tattoo: exploring twenty-first century neoliberalism in Swedish culture

Stenport, Anna Westerstahl ; Alm, Cecilia Ovesdotter

Scandinavian Studies, Summer, 2009, Vol.81(2), p.157(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. JSTOR Current Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...