skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bekhtereva, E.S. xóa Nhan đề tạp chí: Russian Physics Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of a superweak absorption spectrum of the SO 2 molecule using the variational procedure

Bekhtereva, E. ; Ulenikov, O.

Russian Physics Journal, 2010, Vol.53(7), pp.687-691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/s11182-010-9471-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the High-Resolution Spectrum of the 2ν 3 Band of the 32 S 18 O 2 Molecule

Zamotaeva, V. ; Aslapovskaya, Yu. ; Vasil’ev, K. ; Fedotov, L. ; Bekhtereva, E. ; Ziatkova, A.

Russian Physics Journal, 2017, Vol.60(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/s11182-017-1037-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekhtereva, E. S.
  2. Bekhtereva, E.S.
  3. Bekhtereva, E
  4. Vasil’ev, K.S.
  5. Ulenikov, O. N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...