skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Robotics and Computer Integrated Manufacturing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design pattern for industrial robot: User-customized configuration engineering

Li, Jing ; Daaboul, Joanna ; Tong, Shurong ; Bosch-Mauchand, Magali ; Eynard, Benoit

Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, February 2015, Vol.31, pp.30-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design pattern for industrial robot: User-customized configuration engineering

Li, Jing ; Daaboul, Joanna ; Tong, Shurong ; Bosch-Mauchand, Magali ; Eynard, Benoît

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, February 2015, Vol.31, pp.30-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2014.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assembly oriented design framework for product structure engineering and assembly sequence planning

Demoly, Frédéric ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2011, Vol.27(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2010.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A design pattern for industrial robot: User-customized configuration engineering

Li, Jing ; Daaboul, Joanna ; Tong, Shurong ; Bosch - Mauchand, Magali ; Eynard, Benoit

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Feb, 2015, Vol.31, p.30(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model-based configuration design of mechatronic systems for industrial manufacturing applications

Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît ; Li, Jing ; Bai, Jing ; Zhang, Yicha ; Gomes, Samuel

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, October 2019, Vol.59, pp.373-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2019.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoit
  2. Li, Jing
  3. Eynard, Benoît
  4. Daaboul, Joanna
  5. Eynard, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...