skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHOSPHORUS IN ORGANIC WASTE-SOIL SYSTEMS

Fuentes, Bárbara ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi ; Mora, María de La Luz

Revista de la ciencia del suelo y nutrición vegetal, January 2006, Vol.6(2), pp.64-83

ISSN: 0718-2791 ; E-ISSN: 0718-2791 ; DOI: 10.4067/S0718-27912006000200006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Chile  (1)
 2. SciELO (CrossRef)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ravi Naidu
 2. Naidu, Ravi
 3. María de La Luz Mora
 4. Nanthi Bolan
 5. Fuentes, Bárbara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...