skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Revista de la Facultad de Medicina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-design: A central approach to the inclusion of people with disabilities

Sarmiento Pelayo, Martha

Revista de la Facultad de Medicina, 2015, Vol.63(3Sup)

ISSN: 01200011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...