skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Revista de biologia tropical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometria de la sistematica biologica sobre America Latina durante el siglo XX en tres bases de datos mundiales.(Report)

Michan, Layla ; Llorente - Bousquets, Jorge

Revista de Biologia Tropical, June, 2010, Vol.58(2), p.531(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Paillès, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje; Pailles, Christine (Editor)

Revista de Biología Tropical, 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of scientific output: an in-depth view of the productivity of tropical botanist and conservationist, Luis Diego Gomez Pignataro.(Report)

Monge - Najera, Julian ; Nielsen - Munoz, Vanessa ; Azofeifa, Ana Beatriz

Revista de Biologia Tropical, Dec, 2010, Vol.58(4), p.1093(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seed rain dynamics following disturbance exclusion in a secondary tropical dry forest in Morelos, Mexico.(Report)

Ceccon, Eliane ; Hernandez, Patricia

Revista de Biologia Tropical, March-June, 2009, Vol.57(1-2), p.257(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Julieta Massaferro
  2. Islebe Gerald
  3. Hernández, Patricia
  4. Lorenschat, Julia
  5. Pérez, Liseth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...