skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Revista de Administração de Empresas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Alexandre Faria ; Ana Lucia Guedes ; Sergio Wanderley

RAE: Revista de Administração de Empresas, 01 February 2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7590 ; E-ISSN: 1676-5648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guedes, AL
  2. Guedes, Ana
  3. Alexandre Faria
  4. Faria, A
  5. Guedes, Ana Lucia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...