skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Revista de Administração IMED xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspectos críticos de gestão em empresas desenvolvedoras de software

Leonardo Rocha Oliviera ; William Zanella ; Fábio Giordani

Revista de Administração IMED, 01 December 2011, Vol.1(1), pp.54-71

ISSN: 2237-7956 ; E-ISSN: 2237-7956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. Dialnet  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...