skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Revista de Administração Contemporânea xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnologias de informação móveis, sem fio e ubíquas: definições, estado-da-arte e oportunidades de pesquisa

Saccol, Amarolinda Zanela ; Reinhard, Nicolau

Revista de Administração Contemporânea, 01 December 2007, Vol.11(4), pp.175-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-7849 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/S1415-65552007000400009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...