skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STEC Announces Innovative 2TB Solid-State Drives, New Version of Caching Software

GlobeNewswire, Jan 28, 2013 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using mobile technology to conduct epidemiological investigations

Onicio, Batista ; Loyo, Rodrigo ; Jones, Juliana ; Perazzo, Verônica ; Barbosa, Simões ; Constança, Simões

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Jan/Feb 2015, Vol.48(1), pp.105-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00378682 ; DOI: 10.1590/0037-8682-0181-201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...