skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Health xóa Nhan đề tạp chí: Revista Medica Herediana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explorando la salud, la dolencia y la enfermedad

Cuba, María Sofía ; Campuzano, Jimmy

Revista Medica Herediana, 01 April 2017, Vol.28(2), pp.116-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1729-214X ; E-ISSN: 1729-214X ; DOI: 10.20453/rmh.v28i2.3115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propuesta de valores normativos para la evaluación de la aptitud física en niños de 6 a 12 años de Arequipa, Perú

Cossio-Bolaños, Marco Antonio ; Arruda, Miguel

Revista Medica Herediana, 01 October 2009, Vol.20(4), pp.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1729-214X ; E-ISSN: 1729-214X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...