skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Review of International Studies xóa Nhan đề tạp chí: Review of international studies : RIS xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

French foreign policy: external influences on the quest for independence

Waites, N. H

Review of International Studies, 1983, Vol.9(4), pp.251-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500115967

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International legitimacy, self-determination, and Northern Ireland

Guelke, Adrian

Review of International Studies, 1985, Vol.11(1), pp.37-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500114354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negative sovereignty in sub-Saharan Africa

Jackson, Robert H

Review of International Studies, 1986, Vol.12(4), pp.247-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500113828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political constraints on economic efficiency: a reconsideration of the American and Soviet economies

Maddock, R.t

Review of International Studies, 1981, Vol.7(3), pp.145-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500115232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political parties and the making of foreign policy – the case of the Federal Republic

Paterson, W. E

Review of International Studies, 1981, Vol.7(4), pp.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500115335

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty as a source of vitality for the state

Miller, J. D. B

Review of International Studies, 1986, Vol.12(2), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500113993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet Russia and the Asian revolution, 1917–1924

White, Stephen

Review of International Studies, 1984, Vol.10(3), pp.219-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; E-ISSN: 1469-9044 ; DOI: 10.1017/S0260210500116213

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...