skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Review of Policy Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International cooperation to manage high-skill migration: the case of India--U.S. relations.(Report)

Davis, Ted ; Hart, David M.

The Review of Policy Research, July, 2010, Vol.27(4), p.509(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-132X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreconcilable Differences: The International Whaling Commission and Cetacean Futures

Stoett, Peter

Review of Policy Research, November 2011, Vol.28(6), pp.631-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-132X ; E-ISSN: 1541-1338 ; DOI: 10.1111/j.1541-1338.2011.00529.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material objects and aura: popular culture images against and for war.(Critical essay)

Toohey, David

The Review of Policy Research, Nov, 2007, Vol.24(6), p.609(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-132X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley (CrossRef)  (3)
  2. OneFile (GALE)  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...