skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: Review of Palaeobotany and Palynology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 143 (2007)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2007, Vol.143(3), pp.221-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(07)00009-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 138 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.138(3), pp.293-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00049-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 137 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.137(3), pp.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00147-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 143 (2007)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2007, Vol.143(3), pp.219-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(07)00008-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 140 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.140(3), pp.213-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00123-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 139 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.139(1), pp.253-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00067-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 139 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.139(1), pp.255-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00068-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 137 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.137(3), pp.175-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00148-X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 138 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.138(3), pp.291-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00048-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 141 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.141(3), pp.319-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00177-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 135 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.135(3), pp.265-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00072-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 141 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.141(3), pp.323-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00178-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 142 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.142(3), pp.253-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00207-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 136 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.136(3), pp.209-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00108-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 142 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.142(3), pp.251-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00206-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 134 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.134(3), pp.271-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00043-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 134 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.134(3), pp.269-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00042-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 136 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.136(3), pp.211-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00109-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Author Index Volume 133 (2005)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, Vol.133(3), pp.295-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(05)00006-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Volume 140 (2006)

Review of Palaeobotany and Palynology, 2006, Vol.140(3), pp.215-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6667 ; E-ISSN: 1879-0615 ; DOI: 10.1016/S0034-6667(06)00124-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 271  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (270)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Geology  (254)
 2. Paleobotany  (145)
 3. Plantae  (136)
 4. Palynomorphs  (131)
 5. Microfossils  (109)
 6. Europe  (97)
 7. Cenozoic  (95)
 8. Pollen  (93)
 9. Morphology  (91)
 10. Miospores  (91)
 11. Spermatophyta  (82)
 12. Palynology  (78)
 13. Taxonomy  (77)
 14. Paleozoic  (64)
 15. Vegetation  (61)
 16. Paleoecology  (57)
 17. Biogeography  (50)
 18. Stratigraphy  (49)
 19. Holocene  (49)
 20. Biostratigraphy  (43)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Geel, Bas
 2. Servais, Thomas
 3. Gerrienne, Philippe
 4. Vecoli, Marco
 5. Kerp, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...