skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: Review of English Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harm's Way: Tragic Responsibility and the Novel Form

London, April

The Review of English Studies, 2011, Vol. 62(256), pp.656-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6551 ; E-ISSN: 1471-6968 ; DOI: 10.1093/res/hgr057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Men of Sobriety and Buisnes’: Pepys, Privacy and Public Duty

Kohlmann, Benjamin

The Review of English Studies, 2010, Vol. 61(251), pp.553-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6551 ; E-ISSN: 1471-6968 ; DOI: 10.1093/res/hgp073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SINGING TO THE SILENT SENTINEL: 'PREIDDEU ANNWN' AND THE ORAL TRADITION1

Adderley, Mark

The Review of English Studies, Apr 2009, Vol.60(244), pp.175-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAPPING NORTHANGER ABBEY: OR, WHY AUSTEN'S BATH OF 1803 RESEMBLES JOYCE'S DUBLIN OF 1904(1)

Barchas, Janine

The Review of English Studies, Jun 2009, Vol.60(245), pp.431-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. London, April
  2. Adderley, M.
  3. Barchas, Janine
  4. Kohlmann, Benjamin
  5. Barchas, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...