skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Return Of Traditional Food xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small-scale farm dairies in Jämtland: Ancient practices in modern forms

Bonow, Madeleine ; Rytkönen, Paulina

The return of traditional food: proceedings of the 19th International Ethnological Food Research Conference, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Sweden, 15-18 August, 2012, pp.81-92

Series ISSN: 2001-7529 ; ISSN: 2001-7529 ; ISSN: 2001-7529

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bonow, Madeleine
  2. Rytkönen, Paulina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...