skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Resuscitation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mini VREM project (mini virtual reality enhanced mannequin)

Semeraro, F ; Frisoli, A ; Bergamasco, M ; Cerchiari, E.L

Resuscitation, December 2010, Vol.81(2), pp.S106-S106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9572 ; E-ISSN: 1873-1570 ; DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.09.431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality prototype in healthcare simulation training

Semeraro, F ; Bergamasco, M ; Frisoli, A ; Holtzer, M ; Cerchiari, E.L

Resuscitation, 2008, Vol.77, pp.S60-S61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9572 ; E-ISSN: 1873-1570 ; DOI: 10.1016/j.resuscitation.2008.03.187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frisoli, A
  2. Semeraro, F
  3. Bergamasco, M
  4. Cerchiari, E.L
  5. Holtzer, M

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...