skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Resources, conservation, and recycling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilisation of unbound recycled aggregates from selected CDW in unpaved rural roads

Jiménez , José Ramón ; Ayuso , Jesús ; Agrela , Francisco ; López , Martín ; Galvín , Adela Pérez

Resources, conservation, and recycling, 2012, Vol.58, pp.88-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction of road sections using mixed recycled aggregates treated with cement in Malaga, Spain

Agrela , Francisco ; Barbudo , Auxi ; Ramírez , Antonio ; Ayuso , Jesús ; Carvajal , María Dolores ; Jiménez , José Ramón

Resources, conservation, and recycling, 2012, Vol.58, pp.98-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiménez , José Ramón
  2. Ayuso , Jesús
  3. Agrela , Francisco
  4. Carvajal , María Dolores
  5. Barbudo , Auxi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...