skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Nhan đề tạp chí: Research in Post-Compulsory Education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalisation, neo-liberalism and vocational learning: the case of English further education colleges

Simmons, Robin

Research in Post-Compulsory Education, 01 December 2010, Vol.15(4), pp.363-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6748 ; E-ISSN: 1747-5112 ; DOI: 10.1080/13596748.2010.526797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Keep them students busy': 'warehoused' or taught skills to achieve?

Cornish, Carlene

Research in Post-Compulsory Education, 02 January 2018, Vol.23(1), pp.100-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6748 ; E-ISSN: 1747-5112 ; DOI: 10.1080/13596748.2018.1420733

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cornish, Carlene
  2. Simmons, Robin
  3. Cornish, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...