skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Nhan đề tạp chí: Research in African Literatures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mariama Barry, Ken Bugul, Calixthe Beyala, and the Politics of Female Homoeroticism in Sub-Saharan Francophone African Literature

Etoke, Nathalie

Research in African Literatures, Summer 2009, Vol.40(2), pp.173-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Arab-Muslim Identity, Contested Citizenship, and Gender Ideologies in the Parisian Housing Projects: Faïza Guène's Kiffe kiffe demain

Mehta, Brinda

Research in African Literatures, Summer 2010, Vol.41(2), pp.173-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Women Walking Zimbabwe: Refuge and Prospect in the Landscapes of Yvonne Vera's The Stone Virgins and Tsitsi Dangarembga's Nervous Conditions and Its Sequel, The Book of Not

Mabura, Lily

Research in African Literatures, Fall 2010, Vol.41(3), pp.88-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian African Literatures: Genealogies in the Making

Desai, Gaurav

Research in African Literatures, Fall 2011, Vol.42(3), p.V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mehta, Brinda J.
  2. Mabura, L.G.N.
  3. Mehta
  4. Etoke, N.
  5. Mehta, Brinda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...