skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Research Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations

Perkmann, Markus ; Tartari, Valentina ; Mckelvey, Maureen ; Autio, Erkko ; Broström, Anders ; D’este, Pablo ; Fini, Riccardo ; Geuna, Aldo ; Grimaldi, Rosa ; Hughes, Alan ; Krabel, Stefan ; Kitson, Michael ; Llerena, Patrick ; Lissoni, Franceso ; Salter, Ammon ; Sobrero, Maurizio

Research Policy, March 2013, Vol.42(2), pp.423-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; DOI: 10.1016/j.respol.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations

Perkmann, Markus ; Tartari, Valentina ; Mckelvey, Maureen ; Autio, Erkko ; Broström, Anders ; D'Este, Pablo ; Fini, Riccardo ; Geuna, Aldo ; Grimaldi, Rosa ; Hughes, Alan ; Krabel, Stefan ; Kitson, Michael ; Llerena, Patrick ; Lissoni, Franceso ; Salter, Ammon ; Sobrero, Maurizio

Research Policy, Mar 2013, Vol.42(2), p.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487333 ; E-ISSN: 18737625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizens of somewhere: Examining the geography of foreign and native-born academics’ engagement with external actors

Lawson, Cornelia ; Salter, Ammon ; Hughes, Alan ; Kitson, Michael

Research Policy, April 2019, Vol.48(3), pp.759-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; DOI: 10.1016/j.respol.2018.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kitson, Michael
  2. Hughes, Alan
  3. Kitson, M.
  4. Salter, Ammon
  5. Hughes, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...