skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Research Journal of Food and Agriculture xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on drifting data collection buoy

Imanari , E.

Research Journal of Food and Agriculture, 1989, Vol.(2), pp.28-41

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization and future of rice [Oryza sativa] information data base in the performance test of recommendation varieties

Uchiyama , H.

Research Journal of Food and Agriculture, 1985, Vol.(2), pp.10-14

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data management of plant genetic resources

Umehara , M.

Research Journal of Food and Agriculture, 1994, Vol.(4), pp.26-34

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in techniques for abundance estimation of fisheries resources

Shirakihara , K.

Research Journal of Food and Agriculture, 1994, Vol.(12), pp.6-10

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and utilization of realtime data collection for water management information system

Katayama , S.

Research Journal of Food and Agriculture, 1994, Vol.(10), pp.13-17

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Establishment of integrated management system for the rice planthoppers [Nilaparvata and Sogatella]

Sogawa , K.

Research Journal of Food and Agriculture, 1988, Vol.(12), pp.27-31

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advance and the future of computer utilization systems for swine production [Japan]

Furuya , S.

Research Journal of Food and Agriculture, 1989, Vol.(5), pp.18-25

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On problem of constructing agricultural information system

Kubo , Y.

Research Journal of Food and Agriculture, 1989, Vol.(1), pp.13-18

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the regional environmental information [in Japan]: An application of the geographic information to the rural planning

Matsui , T.

Research Journal of Food and Agriculture, 1986, Vol.(3), pp.14-19

ISSN: 0387-9240

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Imanari , E.
  2. Umehara , M.
  3. Katayama , S.
  4. Sogawa , K.
  5. Matsui , T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...