skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Nhan đề tạp chí: Research In Engineering Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements change in complex technical systems: an empirical study of root causes

Fernandes, João ; Henriques, Elsa ; Silva, Arlindo ; Moss, Michael

Research in Engineering Design, 2015, Vol.26(1), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: 10.1007/s00163-014-0183-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting requirement change propagation through investigation of physical and functional domains

Hein, Phyo ; Voris, Nathaniel ; Morkos, Beshoy

Research in Engineering Design, 2018, Vol.29(2), pp.309-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: 10.1007/s00163-017-0271-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and application of requirements and their impact on the design process: a protocol study

Chakrabarti, Amaresh ; Morgenstern, Stefan ; Knaab, Helge

Research in Engineering Design, 2004, Vol.15(1), pp.22-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: 10.1007/s00163-003-0033-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...