skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: RemoteSensing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharpening the VNIR and SWIR Bands of Sentinel-2A Imagery through Modified Selected and Synthesized Band Schemes

Honglyun Park ; Jaewan Choi ; Nyunghee Park ; Seokkeun Choi

Remote Sensing, 01 October 2017, Vol.9(10), p.1080 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-4292 ; DOI: 10.3390/rs9101080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Choi, Jaewan
  2. Choi, S.
  3. Seokkeun Choi
  4. Park, Honglyun
  5. Jaewan Choi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...