skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reliability Engineering &Amp; System Safety xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Product reliability in relation to uncertain data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product reliability in relation to uncertain data

Brombacher, A.C.

Reliability Engineering & System Safety, 03/2002, Vol.75(3), p.287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0951-8320(01)00115-6

Truy cập trực tuyến

2
Reliability in strongly innovative products; a threat or a challenge?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability in strongly innovative products; a threat or a challenge?

Brombacher, A.C.

Reliability Engineering & System Safety, 5/2005, Vol.88(2), p.125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2004.07.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Maturity index on reliability: covering non-technical aspects of IEC61508 reliability certification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturity index on reliability: covering non-technical aspects of IEC61508 reliability certification

Brombacher, A.C.

Reliability Engineering & System Safety, 11/1999, Vol.66(2), pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0951-8320(99)00027-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Reliability certification of programmable electronic systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability certification of programmable electronic systems

Karydas, D.M. ; Brombacher, A.C.

Reliability Engineering & System Safety, 11/1999, Vol.66(2), pp.103-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0951-8320(99)00026-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Using a failure modes, effects and diagnostic analysis (FMEDA) to measure diagnostic coverage in programmable electronic systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using a failure modes, effects and diagnostic analysis (FMEDA) to measure diagnostic coverage in programmable electronic systems

Goble, W.M. ; Brombacher, A.C.

Reliability Engineering & System Safety, 11/1999, Vol.66(2), pp.145-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0951-8320(99)00031-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
New quantitative safety standards: different techniques, different results?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New quantitative safety standards: different techniques, different results?

Rouvroye, J.L. ; Brombacher, A.C.

Reliability Engineering & System Safety, 11/1999, Vol.66(2), pp.121-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0951-8320(99)00028-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Managing product reliability in business processes ‘under pressure’
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing product reliability in business processes ‘under pressure’

Brombacher, A.C. ; Sander, P.C. ; Sonnemans, P.J.M. ; Rouvroye, J.L.

Reliability Engineering & System Safety, 5/2005, Vol.88(2), pp.137-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09518320 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2004.07.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brombacher, Ac
  2. Brombacher, A.C
  3. Reliability
  4. Brombacher, A
  5. Quality and Reliability Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...