skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: German xóa Nhan đề tạp chí: Regional Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking territorial autonomy

Barter, Shane Joshua

Regional Studies, 01 February 2018, Vol.52(2), pp.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2017.1366651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waving goodbye? The determinants of autonomism and secessionism in Western Europe

Álvarez Pereira, Brais ; Portos, Martín ; Vourdas, John

Regional Studies, 01 February 2018, Vol.52(2), pp.197-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2017.1282609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of Kuala Lumpur as an Islamic financial frontier

Poon, Jessie P. H ; Pollard, Jane ; Chow, Yew Wah ; Ewers, Michael

Regional Studies, 03 October 2017, Vol.51(10), pp.1443-1453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2016.1214254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universities, knowledge and regional development

Harrison, John ; Turok, Ivan

Regional Studies, 03 July 2017, Vol.51(7), pp.977-981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2017.1328189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the region in the European Landscape Convention

Dempsey, Kara E ; Wilbrand, Stephanie M

Regional Studies, 03 June 2017, Vol.51(6), pp.909-919 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2016.1144923

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting European regions

Keating, Michael

Regional Studies, 02 January 2017, Vol.51(1), pp.9-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2016.1227777

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tale of Two Regionalisms: Improving the Measurement of Regionalism in Australia and Beyond

Brown, A. J ; Deem, Jacob

Regional Studies, 02 July 2016, Vol.50(7), pp.1154-1169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.980800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Infrastructure Services in the European Union: Challenges for Territorial Cohesion

Clifton, Judith ; Díaz-Fuentes, Daniel ; Fernández-Gutiérrez, Marcos

Regional Studies, 01 February 2016, Vol.50(2), pp.358-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2015.1044958

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varieties of Regulation: How to Combine Sectoral, Regional and National Levels

Schröder, Martin ; Voelzkow, Helmut

Regional Studies, 02 January 2016, Vol.50(1), pp.7-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2014.904040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Cohesion and Subsidiarity under the European Union Treaties: A Critique of the 'Territorialism' Underlying

Faludi, Andreas

Regional Studies, 01 October 2013, Vol.47(9), pp.1594-1606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2012.657170

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localized Spillovers in the Polish Food Industry: The Role of FDI in the Development Process?

Jensen, Camilla

Regional Studies, 01 July 2004, Vol.38(5), pp.533-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/0143116042000229302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (12)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Portos, Martín
  2. Pollard, Jane
  3. Ewers, Michael
  4. Schröder, Martin
  5. Chow, Yew Wah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...