skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rapoport, Hillel xóa Nhan đề tạp chí: Regional Science and Urban Economics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, migrants' education and immigration policy: Theory and evidence from bilateral data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

Regional Science and Urban Economics, September 2012, Vol.42(5), pp.817-828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-0462 ; DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2011.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, migrants' education and immigration policy: Theory and evidence from bilateral data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

Regional Science and Urban Economics, Sep 2012, Vol.42(5), p.817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01660462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and development: Insights from the 3rd AFD-World Bank Migration and Development Conference

Gurgand, Marc ; Lambert, Sylvie ; Rapoport, Hillel ; Zenou, Yves

Regional Science and Urban Economics, September 2012, Vol.42(5), pp.761-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-0462 ; DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2012.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rapoport, Hillel
  2. Docquier, Frederic
  3. Docquier, Frédéric
  4. Salomone, Sara
  5. Rapoport, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...