skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Regional Research of Russia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social portrait of Siberian regions

Vavilina, N.

Regional Research of Russia, 2013, Vol.3(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-9705 ; E-ISSN: 2079-9713 ; DOI: 10.1134/S2079970513030106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural aspect of Siberia’s socioeconomic development

Kurtsev, I.

Regional Research of Russia, 2013, Vol.3(3), pp.258-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-9705 ; E-ISSN: 2079-9713 ; DOI: 10.1134/S2079970513030064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of the rural settlement pattern and social services network in rural areas

Zubarevich, N.

Regional Research of Russia, 2013, Vol.3(3), pp.221-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-9705 ; E-ISSN: 2079-9713 ; DOI: 10.1134/S2079970513030118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...