skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference & Research Book News xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT in Business.(Book Review)(Brief Article)

Reference & Research Book News, May, 2000, Vol.15, p.160

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

theo chủ đề:

  1. Targett, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...