skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Redox Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of reactive oxygen and nitrogen species on the structure of cytoglobin: A potential tumor suppressor

Joey De Backer ; Jamoliddin Razzokov ; Dietmar Hammerschmid ; Carl Mensch ; Zainab Hafideddine ; Naresh Kumar ; Geert van Raemdonck ; Maksudbek Yusupov ; Sabine Van Doorslaer ; Christian Johannessen ; Frank Sobott ; Annemie Bogaerts ; Sylvia Dewilde

Redox biology, 01 October 2018, Vol.19, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-2317 ; E-ISSN: 2213-2317

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Annemie Bogaerts
  2. Naresh Kumar
  3. Carl Mensch
  4. Maksudbek Yusupov
  5. Christian Johannessen

theo chủ đề:

  1. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...