skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reading Teacher xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Using Twitter

Barone, Diane ; Mallette, Marla

The Reading Teacher, Feb 2013, Vol.66(5), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picture Books in the Digital Age

Serafini, Frank ; Kachorsky, Danielle ; Aguilera, Earl

The Reading Teacher, Mar-Apr 2016, Vol.69(5), p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interesting Ways to Use iPads in the Classroom

Mallette, Marla ; Barone, Diane

The Reading Teacher, May 2014, Vol.67(8), p.621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Young Readers to Navigate a Digital Story When Rules Keep Changing

Javorsky, Kristin ; Trainin, Guy

The Reading Teacher, May 2014, Vol.67(8), p.606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework for Using iPads to Build Early Literacy Skills

Northrop, Laura ; Killeen, Erin

The Reading Teacher, Apr 2013, Vol.66(7), p.531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Workshop 2.0: Children's Literature in the Digital Age

Serafini, Frank ; Youngs, Suzette

The Reading Teacher, Feb 2013, Vol.66(5), p.401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letting Go of Stand-Alone Technology: How to Blend Technology Into Literacy Stations

Calvert, Heather

The Reading Teacher, Sep-Oct 2015, Vol.69(2), p.147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining Traditional And New Literacies In A 21st-Century Writing Workshop

Bogard, Jennifer ; Mcmackin, Mary

The Reading Teacher, Feb 2012, Vol.65(5), p.313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Every Word Is on Trial: Six-Word Memoirs in the Classroom

Saunders, Jane ; Smith, Emily

The Reading Teacher, May 2014, Vol.67(8), p.600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clickers to the Rescue: Technology Integration Helps Boost Literacy Scores

Moratelli, Katelyn ; Dejarnette, Nancy

The Reading Teacher, May 2014, Vol.67(8), p.586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Inquiry and Online Research : Connecting Learners in Ways That Matter

Coiro, Julie ; Castek, Jill ; Quinn, David

The Reading Teacher, Mar-Apr 2016, Vol.69(5), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00340561 ; E-ISSN: 19362714

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mallette, Marla H.
  2. Barone, Diane
  3. Serafini, Frank
  4. Barone, Diane M.
  5. Javorsky, Kristin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...