skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Rbgn-Revista Brasileira De Gestao De Negocios xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Digital Music Market: a study of Brazilian consumer' behavior/O Mercado de Música Digital: um estudo sobre o comportamento do consumidor brasileiro/El mercado de música digital: estudio sobre el comportamiento del consumidor brasileño

Martins, João ; Slongo, Luiz

Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Oct-Dec 2014, Vol.16(53), pp.638-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18064892 ; E-ISSN: 19830807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. João Paulo Capelli Martins
  2. Slongo, Luiz Antonio
  3. Luiz Antonio Slongo
  4. Slongo, L.A.
  5. Slongo, La

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...