skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Nhan đề tạp chí: Rare Metal Materials and Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain Strengthening of Ag-10Cu in situ Filamentary Composite Prepared by Heavy Deformation

Chuanjun, Wang ; Yuantao, Ning ; Kunhua, Zhang ; Weiming, Guan ; Yonghong, Geng ; Jun, Bi ; Jiming, Zhang

Rare Metal Materials and Engineering, 2010, Vol.39(2), pp.199-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-5372 ; E-ISSN: 1875-5372 ; DOI: 10.1016/S1875-5372(10)60079-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase Transformation and Magnetic Properties of Dy 0.5Fe 60Pt 39.5 Alloy

Gang, Cheng ; Zhengfei, Gu ; Huaiying, Zhou

Rare Metal Materials and Engineering, 2009, Vol.38(8), pp.1325-1327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-5372 ; E-ISSN: 1875-5372 ; DOI: 10.1016/S1875-5372(10)60068-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gang, Cheng
  2. Yonghong, Geng
  3. Zhengfei, Gu
  4. Zhou, Hy
  5. Wang, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...