skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: REMark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A solidão na cibercultura e o discurso do consumo consciente: um estudo da campanha “#usarbempegabem” da vivo

Leal, Maria

REMark, 2017, p.55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

É Possível Segmentar pelo Valor Percebido? Uma Aplicação em Consumidores do Ensino de Música Erudita

Monteiro, Thel ; Spers, Eduardo ; Giuliani, Antonio

REMark, 2013, p.102

E-ISSN: 21775184

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicability of the unified theory of acceptance and use of technology in music streaming services for young users

Herrero, Eliane

REMark, Jan-Mar 2019, pp.147-162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herrero, Eliane
  2. Spers, Eduardo
  3. Contreras Pinochet, Luis Hernan
  4. Giuliani, Antonio
  5. Leal, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...