skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Nhan đề tạp chí: Publishing Research Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Popularizing Vocabulary Extraction Service on Digital Publishing Platforms

Sun, Jilan

Publishing Research Quarterly, 2012, Vol.28(1), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8801 ; E-ISSN: 1936-4792 ; DOI: 10.1007/s12109-012-9255-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Books: How Digital Devices and Supplementary New Technologies are Changing the Face of the Publishing Industry

Carreiro, Erin

Publishing Research Quarterly, 2010, Vol.26(4), pp.219-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8801 ; E-ISSN: 1936-4792 ; DOI: 10.1007/s12109-010-9178-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Digital Spine: The Technological Methods that UK and US Publishers are Using to Tackle the Growing Challenge of E-Book Piracy

Blankfield, Sarah ; Stevenson, Iain

Publishing Research Quarterly, 2012, Vol.28(2), pp.79-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8801 ; E-ISSN: 1936-4792 ; DOI: 10.1007/s12109-012-9265-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, J.
  2. Stevenson, I.
  3. Blankfield, S.
  4. Stevenson, Iain
  5. Sun, Jilan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...