skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Nhan đề tạp chí: Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and adolescent health: the case of a multicultural population

Méroc, E ; Moreau, N ; Lebacq, T ; Dujeu, M ; Pedroni, C ; Godin, I ; Castetbon, K

Public Health [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3506 ; E-ISSN: 1476-5616 ; DOI: 10.1016/j.puhe.2019.07.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, migration, and ethnicity

Segal, U.A

Public Health, July 2019, Vol.172, pp.135-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3506 ; E-ISSN: 1476-5616 ; DOI: 10.1016/j.puhe.2019.04.011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moreau, N.
  2. Lebacq, T.
  3. Segal, U A
  4. Pedroni, C.
  5. Castetbon, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...