skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Public Administration Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“There Was No Plan”: An Interview with Rajiv Chandrasekaran

Kosar, Kevin

Public Administration Review, November 2007, Vol.67(6), pp.1077-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3352 ; E-ISSN: 1540-6210 ; DOI: 10.1111/j.1540-6210.2007.00799.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fanatical terrorism versus disciplines of constitutional democracy

Newland, Chester

Public Administration Review, Nov/Dec 2001, Vol.61(6), pp.643-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00333352 ; E-ISSN: 15406210 ; DOI: 10.1111/0033-3352.00136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...